Skip links

Kurumsal

Sosyal Sorumluluk Politikası

Topluma ve çevreye duyarlılığımızı sosyal sorumluluklarımızla gösteriyoruz.

Üretimin ve Yönetimin her aşamasında “Önce İnsan” prensibi ile hareket eden şirketimiz;

 • KANUNLARA VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM

Yürürlükteki ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere mutlak olarak kesinlikle uygun şekilde faaliyet göstermeyi, gönüllü olarak uyguladığımız Yönetim Sistemleri standartlarını, müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarını sürekli olarak izlemeyi ve bunlara uygun şekilde hareket etmeyi,

 • ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN ÖNLENMESİ

Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi, 18 yaşın altında işçi çalıştırmamayı,

 • ZORLA ve ZORUNLU ÇALIŞTIRMANIN ÖNLENMESİ

Sözleşme ile bağlanmış, zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı,

 • İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemini benimsemeyi,

 • TACİZ ve KÖTÜ DAVRANIŞLARIN ÖNLENMESİ

Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmamayı, sözlü, fiziksel zorlamalara ve psikolojik, cinsel tacizlere imkân vermemeyi,

 • ÇALIŞMA SAATLERİNİN BELİRLENMESİ

Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere uymayı ve fazla mesailerde gönüllülük esasına uygun hareket etmeyi,

 • ÜCRETLER ve ÖDEMELER

Çalışanların kanunlarla belirlenen normal ve fazla çalışma saatleri ödemelerini yapmayı,

 • TACİZ VE AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ

Kişileri yaş, ırk, renk, dil, din, etnik köken, siyasi görüş, hamilelik, medeni durum, cinsiyet, ayrımına göre değil, iş yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi, ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,

 • ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ

Yürürlükteki çevre mevzuatına uymayı, çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı,

 • TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

Çalıştığı tedarikçi firmalarla ilişkiler konusunda yürürlükteki kanunlara ve ilgili mevzuata uymayı, hakları kullanırken, borçları yerine getirirken iyi niyet kurallarına uymayı,

 • DAVRANIŞ KURALLARINA UYUM

Personel iç yönetmeliğinde bulunan davranış kurallarını bütüne yaymayı, çalışanları davranış kurallarına uyma konusunda desteklemeyi ve farkındalık kazandırmayı,

 • ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ VE TOPLU PAZARLIK

Çalışanlarının, misilleme, gözdağı veya taciz korkusu olmadan bir sendikaya katılma, sendika kurma veya sendikaya katılmama hakkına ve barışçıl toplanma hakkına saygı duymayı ve örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı ile ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket etmeyi,

 • MODERN KÖLELİK

Çalışanların modern kölelik ve insan kaçakçılığı ile ilgili şüpheli ve bilinen olayları, bunun nasıl yapılacağını ve bunun yapılmamasının sonuçlarını rapor etme yükümlülüğünü belirlemeyi,

 • ETİK İŞE ALIM

Çalışanların yasalar ile Uluslararası Çalışma Standartlarına uygun olarak ve insan haklarına saygılı, adil ve şeffaf bir biçimde işe alınmasını

 • ÇEŞİTLİLİK, EŞİTLİK VE KAPSAYICILIK

Birbirinden farklı çalışanlarının her birinin bilgisinden ve yeteneğinden faydalanırken; onları, kapsayıcılığı, dahil olmayı, çeşitliliği, kültürler arası bir anlayış ve iş birliğini teşvik ederek güçlendirmeyi ve geliştirmeyi,

 • AZINLIKLARIN VE YERLİ HALKIN HAKLARI

Yerel toplulukların makul yaşama koşulları, eğitim, istihdam, sosyal faaliyetlere ilişkin haklarını ve hassas grupların varlığına özellikle dikkat etmeyi,

 • ARAZİ ORMAN VE SU HAKLARI VE ZORLA TAHLİYE

Arazinin, ormanların ve suların alımı, geliştirilmesi veya başka türlü kullanımı sırasında zorla tahliyeyi ve arazinin, ormanların ve suların yok edilmesini önlemeyi

 • KADIN HAKLARI

Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan erkekler ile eşit haklara sahip olduğunu,

 • ÖZEL VEYA KAMU GÜVENLİK GÜÇLERİNİN KULLANIMI

Güvenlik güçlerinden faydalanmanın, yetersiz eğitim veya şirket tarafındaki kontrolün yetersiz olması nedeniyle insan hakları ihlallerine yol açabileceği durumlarda, şirket projesini korumak amacıyla özel veya kamu güvenlik güçlerini görevlendirmeyi,

Taahhüt eder.