Skip links

Kurumsal

İş Etiği Kurallarımız

Etik, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaki açıdan araştıran ölçüler bütünüdür.

Etik, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaki açıdan araştıran ölçüler bütünüdür.

Şahince Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. etik ilkeleri hem şirketimizin hem de çalışanlarımızın kişisel başarısı için başta Yönetim Kurulu üyelerimiz ve şirketimiz yöneticileri olmak üzere tüm çalışanlarımızın uymaları ve diğer çalışanların da bu ilkelere uygun hareket etmelerinde öncülük etmeleri gereken kurallar bütünüdür.

Etik İlkelerimiz Şahince Otomotiv Sanayi ve Ticaret A. Ş’nin İç yönetmeliğinin tamamlayıcı niteliğindedir.

 1. SORUMLULUKLAR
 1. Şirketin, Çalışanlarına Karşı Sorumlulukları
 • Şahince Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş, tüm çalışanlarına karşı yasal yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirir, yasaların uygulamalara yetersiz kaldığı durumlarda, konu hakkında uzmanlaşmış kişilere danışılır.
 • İşe alma ve terfilerde ölçü olarak göreve uygunluk vasıflarını dikkate alır, çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratır.
 • Çalışanlarına ait özel bilgilere ve çalışanların özel yaşantısına müdahale etmez, çalışanlar hakkındaki her türlü bilgiyi saklı tutar.
 • Çalışanların iş ve kişisel gelişimini sağlayacak konularda eğitimler düzenler.
 • Çalışanlara yönelik uygulamalarda cinsiyet, yaş, etnik köken ve dini inanca yönelik ayrım yapmaz.
 • Yasalar ve şartların gerektirdiği seviyede sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını oluşturur ve imkânlar dahilinde geliştirmeye çalışır.
 • Çalışanlar hakkında çeşitli kanallardan elde edilebilecek kişiye ait özel bilgileri (sağlık bilgileri, alışveriş detayları, ekonomik veriler vs. gibi) saklı tutar ve paylaşmaz.
 • Çalışanlar, etik politikasının şüpheli ihlali ya da gerçekleşmiş ihlalini iyi niyetle rapor ettikleri için misillemeye maruz kalamaz. Misilleme yapmak çok ciddi bir Etik İlkesi ihlalidir ve ivedilikle raporlanır.
 1. Çalışanların, Şirkete Karşı Sorumlulukları
 • Şahince Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş çalışanları, sorumluluk alanları içindeki faaliyetleri yürütürken bu faaliyetlere yön verme amacıyla, 3. şahıslardan gelebilecek maddi ve manevi teklifleri kesinlikle reddeder.
 • Çalışanlar verilen görevi yerine getirirken azami ölçüde dikkat ve özen gösterir ve yapılan işin daha kaliteli, hızlı ve ekonomik olabilmesi için gayret sarf ederler.
 • Çalışanlar şirketin imajını ve saygınlığını zedeleyecek her türlü hal ve hareketten kaçınır ve mesai saatleri içinde şirket yönetimince önceden belirlenmiş veya genel kabul görmüş giyim-kuşam tarzının ve davranış biçiminin dışına çıkmazlar.
 • Şahince çalışanları şirket menfaatlerine aykırı durumlar karşısında duyarsız ve tepkisiz kalmayarak ilgili birimleri bilgilendirirler.
 • Çalışanlar şirketin tüm demirbaş, alet ve edevatını amacına uygun kullanarak israftan kaçınırlar. Şirketin sağladığı imkânları özel işleri için kullanmazlar.
 • Çalışanlar pozisyonun ya da yapılan işin gereği olarak öğrenilen gizli ve özel bilgileri şirket dışına sızdırmazlar, şirket yönetiminin onayı olmadan, şirketle ilgili konularda görsel ya da yazılı medya kuruluşlarına röportaj, demeç ya da beyanat vermezler.
 • Çalışanlar, genel ahlaka aykırı olduğu tüm taraflarca kabul gören konulara hassasiyet gösterir ve toplum huzuruna olumsuz etki niteliği taşıyan her türlü konuyu (cinsel taciz, iftira, mobbing, cinsel ayırım v.b.) şirket yetkilileri (bölüm müdürleri ve şirket üst yönetimi) ile paylaşır veya bildirir.
 • Tüm çalışanlarının mahremiyetini, kişisel haklarını ve kişisel haysiyetini gözetmelerini bekler.
 1. Şirketin, Şirketlere Karşı Sorumlulukları
 • Şahince Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş tüm faaliyetlerinde yasal kurallara uygun hareket eder.
 • Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamaz.
 • Bir ürünü veya hizmeti satın alma kararını, saptanmış ve paylaşılmış kriterler doğrultusunda verir.
 • Başka kuruluşlardan aldığı sürekli hizmetlerin yasalara uygun verilmesini kontrol eder ve gerekli takibi yapar.
 • Kendisine hizmet veren şirketlerin özel bilgilerini onlardan izinsiz üçüncü şahıslarla paylaşmaz.
 • Şirket, sahte veya şüpheli sahte parça kullanımının önlenmesi ve bunlara müşteriye teslim edilen ürün (ler) dahil edilmesini önlemek için şirkete ve ürüne uygun süreçleri planlar, uygular ve kontrol eder.
 • Diğer şirketlere ait patentlerin, telif haklarının, ticari sırların, markaların, bilgisayar programlarının ve diğer fikri ve endüstriyel mülkiyet haklarının bilerek izinsiz kullanılmasından kaçınır.
 • Şahince fikri mülkiyet haklarını korur, fikri mülkiyet haklarının meşru bir şekilde kullanımı ve kötüye kullanımdan kaçınılarak fikri mülkiyet haklarının zarar görmesini önler.
 • Rekabette adil, doğruluk ve dürüstlük ilkelerinden ödün vermez. Anti tröst yasalarına uygun rekabet eder.
 • Şirket genelindeki tüm görevlerde ve faaliyetlerde şirket menfaatleri gözetilir ve çıkar çatışmalarından uzak durulur. Şirketimiz rüşvete ve her türlü yolsuzluğa karşıdır ve sıfır hoşgörü gösterir. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede son derece hassas ve kişisel çıkarların birinci önceliğimiz olan şirket menfaatlerini gözetme becerisini etkilenmesine izin vermez. Şirket bünyesindeki görevler, Sorumluluklar veya ŞAHİNCE kimliği kullanılarak şahsi veya yakın akraba/arkadaşlara menfaat sağlanmaz. Yolsuzlukla mücadele yasalarına uygunluk sağlanır. Tüm iş işlemlerinde en yüksek dürüstlük standartlarına uyulur. Müşterilerimizden ve tedarikçilerimizden hediye veya menfaat, iş yemekleri, ağırlanma talep edilmez.
 1. Şirketin Topluma Karşı Sorumlulukları
 • Şahince Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş, müşterilerinin kendisinden beklediği hizmet standartlarına ulaşmak için gayret gösterir.
 • Vergi ve diğer yasal yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyi, topluma örnek olmayı hedefler.
 • Diğer kurum ve kuruluşlar, ürün ve kişiler hakkında küçümseyici, alaycı ve rencide edici ifadeler kullanmaz.
 • Faaliyetlerinde çevrenin, tarihi dokunun zarar görmemesine, örf, adet ve geleneklere uygun davranmaya özen gösterir ve bu konudaki tüm yasal düzenlemelere uyar.
 • Kendi sektöründe iş etiğini savunarak bu ilkelerin yerleşmesi, yaygınlaşması ve benimsenmesi için çaba gösterir.
 • Şirket mali tabloları ya da faaliyet sonuçlarını doğru ve tarafsız bir şekilde kanun ve düzenlemeler ile şirket içi kuralları doğrultusunda takip eder,
 • Şirket, ülkelerin ulusal güvenlik kaygısıyla oluşturdukları iç düzenlemeleri ve aynı zamanda uluslararası sorumlulukların ve iş birliklerinin de bir gereği olarak dış ticarete konu olan her hangi bir mal, hizmet veya teknolojinin transferinde gerekli olan kontrolleri uygular.
 • Şirket, bir veya daha fazla ülke tarafından hedeflenen bir devlete, gruba veya bireye karşı uygulanan ticari ve finansal cezaların ekonomik yaptırımlar olarak farkındadır ve buna göre faaliyetlerini sürdürür.
 1. Çalışanların Çalışanlara Karşı Sorumlulukları
 • Çalışanlar yapılan işin gereği şirket çalışanları hakkında edindikleri özel bilgileri iş gereği dışındakilerle paylaşmazlar. Şirket bilgilerini açıklamazlar.
 • Çalışanlar, yürürlükteki yasalara ve toplumca kabul edilmiş etik değer yargıları ve ilkelere aykırı ve gayrimeşru eylem ve davranışların farkındadır, söz konusu eylem ve davranışlardan etkilenmiş olabilecek veya bu eylem ve davranışları engelleyebilecek şirkete ya da kişilere bilinçli duyuru yapar.
 1. ETİK İLKELERİ YÖNETİMİ VE İLETİŞİM

 Etik ilkelerimize aykırı yaşanan durumları değerlendiren etik ekibine (İnsan Kaynakları Sorumlusu, Şirket Avukatı, Çalışan Temsilcisi, Yönetim) ilgili raporlamalar [email protected].tr adresine gönderilmiş olan mailler üzerinden ve İnsan Kaynakları Sorumlusu’na gelen (0 533 296 13 29) nolu telefon bildirimleri ile takip edilip ilgili durum değerlendirilip aksiyonları alınır.

İyileştirme ve çözüm sürecinde aksiyon planlaması yapılırken şikayetçi yada (Çalışan Temsilcisi’ne) de danışılır.

Etik kurula gelen şikayet başlıkları; insan hakları şikayetleri, etik olmayan iş uygulamaları( mobbing vb.) ve çevre şikayetleri olarak ayrılır.

Telefon ya da e-mail yolu ile gelen konu hızlıca etik kurula taşınır, değerlendirilir ve Etik Kurulu görüşünü başvuru tarihinden itibaren en fazla yedi gün içerisinde şikayetçiye bildirir.

Bu süreçte şikayetçilerin kimliği gizli tutulur.

Şikayetler isimsiz olarak da belirtilen adreslere bildirilebilir.

Etik kurul toplantı takviminin 48 saat öncesinden belirlenmesi gerekmektedir.

Şikayet prosedürünün etkinliği en az 12 ayda bir Etik Kurul üyeleri tarafından değerlendirilerek yönetime raporlanır.

ŞAHİNCE TOMOTİV A.Ş.
Üst Yönetimi Adına,
Özgür Şahin
Genel Müdür